Kennys fall

 

Diagnos
Kenny avled av en abscess (varböld) i hjärnan. Fram till att Kenny opererades akut trodde man att Kenny led av en elakartad hjärntumör, men man hade inte helt uteslutit abscess. Då Kenny opererades fann man en abscess som hade börjat läcka. Detta ledde till att hjärnan svullnade upp och man kunde trots operationen inte hejda utvecklingen och Kenny fick svåra hjärnskador och blev så småningom hjärndöd.

Vid ett möte med överläkaren för neurokirurgen i december fick vi följande information:

En abscess är en relativt ovanlig sjukdom men en botbar sådan. Obehandlad är dödligheten 100% men med rätt behandling är chansen för överlevnad 95%. Vid en vanlig röntgen kan en abscess och en elakartad hjärntumör se väldigt lika ut men skillnad kan ibland ses vid en magnetröntgen (tillförlitligt till ca 70%). För att vara helt säker måste man göra ett vävnadsprov. Abscess behandlas inte på samma sätt som hjärntumör och det krävs endast ett litet ingrepp då man genom ett litet hål går in och suger ut abscessen, man analyserar sedan bakterierna och sprutar in antibiotika. Kortison som ges för svullnad i hjärnan påskyndar en abscess utveckling. En abscess har man bara i ett par veckor. Kenny har alltså inte lidit av detta särskilt länge. Oftast drabbar abscesser människor som är kraftigt nergångna fysiskt tex. grava alkohol- och narkotikamissbrukare.

Fallet
Enligt uppgift var Kennys abscess mycket svårdiagnosticerad. Kenny var i övrigt frisk och inte alls nedgången som vanligt är, han hade inte heller feber som är vanligt och inget infekterat sår någonstans på kroppen. Kenny hade något förhöjda infektionsvärden men inte mer än man kan ha om man varit lite förkyld. På Kennys röntgen ser abscessen ut som en hjärntumör. Dock har röntgenläkaren nämnt att möjligheten finns att det skulle kunna ha varit en abscess. Fallet har anmälts till socialstyrelsen då man anser att ett fel kan ha någonstans i vårdkedjan. Man hade planerat en magnetröntgen men först till på fredagen (dagen efter att Kenny dog).

Fallet anmäldes till Socialstyrelsen i början av december och handläggning av sådana fall kan ta ca 6-9 månader. Socialstyrelsen utreder främst om det funnits brister i sjukhusets rutiner.

Vi har sedan i slutet på våren anmält ärendet till HSAN (hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd). De utreder enskilda läkares eventuella ansvar. Vi anmälde alla de fem läkare som var inblandade i Kennys fall då vi inte är kvalificerade att avgöra var ett eventuellt ansvar skulle kunna ligga.

I slutet på våren träffade vi åter överläkaren för neurokirurgen och upprepade där en begäran vi tidigare gjort brevledes till honom, om att få träffa de berörda läkarna (överläkaren var själv på semester när Kenny var sjuk). Vi följde sedan upp detta med att skicka brev till tre av de berörda läkarna. Under sommaren fick vi svar och vi träffade dem i mitten på september.

De var väldigt tillmötesgående och förklarade Kennys fall ur sin synvinkel. De uttryckte att de kände en stor frustration över Kennys fall och att de inte visste hur de skulle agerat annorlunda. De insatser som skulle kunnat utreda Kennys tillstånd ytterligare (magnetröntgen samt vävnadsprov) är det kö till. För att få igenom en snabb utredning måste men, enligt dem, kunna motivera detta för röntgen läkare och kirurg och med tanke på att Kenny inte visade några tecken överhuvudtaget på abscess kunde man inte motivera vidare utredning i ett omedelbart skede. De menar att även om de efterfrågat en sådan utredning hade de fått nej från röntgenläkare och kirurg som menat att man i första hand måste hantera de svårast sjuka till exempel trafikskadade. Vid frågan om dubbel behandling, alltså om huruvida man skulle satt in penicillin för säkerhets skull menade man att det var också det problematiskt. Då en abcess är en sluten infektion skulle det behövas enormt stora doser penicillin för att överhuvudtaget få en effekt och detta är en enorm påfrestningför kroppen som man inte utsätter patienter för om det inte är absolut nödvändigt.

Socialstyrelsens beslut
Vi har nu till slut fått ta del av Socialstyrelsens beslut angående handläggningen av Kennys dödsfall.

Belsutet är daterat den 5 december 2005 men vi fick inte del av den förrän i slutet på februari då vi ringde för att höra varför det dröjde. Man hade från Karolinska sida missat att informera oss om beslutet (!?)

Socialstyrelsen skriver efter en nogrann genomgång av fallet att

"Sammanfattningsvis hade det tragiska förloppet kunnat undivkas med en mer optimal handläggning. Verksamhetschefen skall enligt hälso- och sjukvådrslagen svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kstnadseffektivitet. Verksamhetschefen ansvarar för auppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder vidtas för att förbättra vården /.../ Enligt Socialstyrelsen bedömning är det av särsklid vikt att skapa säkra rutiner för att en utredning inte fördröjs ytterligare beroende på tillgng till akuta undersökningsmöjligheter under jourtid.
/.../
Socialstyrelsen kommer inte att vidta några åtgärr mwd anledningav anmälan.

Socialstyrelsen kan komma att följa upp att åtgärder har vidtagits utifrån Socialstyrelsens beslut

Anledningen till att Socialstyrelsen inte vidtar några åtgärder är att man på sjukhuset redan har börjat vidta åtgårder för att korrigera de problem som finns i rutinerna vilket redovisas i sammanställningen Socialstyrelsen gjort:

Efter den aktuella händelsen utnyttjas nu MRT (Magnetresonanstomografi) i allt större omfattning /.../ för att bl.a. öka möjligheterna att diffrentiera mellan dels infektiös respektive neopplastisk (tumör) patologi och dels benign (godartad) extraaxial neoplasm (tumör) respektive ytlig intraaxial malign (elakartad) neoplasm. Slutligen utreds också de resursmässiga möjligheterna att utöka antalet terapironder från en till två per vecka för att därigenom nedbringa medicinska risker relaterade till handläggningstider

Beslut HSAN
HSANs beslut är daterat den 2006-06-02
Fem läkare anmäldes och fyra av dem tilldelades ingen diciplinär påföljd.
en femte läkare fick en erinran för att han inte rått Kenny att komma inte till sjukhuset när vi kontaktat sjukhuset i och med att Kennys huvudvärk återkommit den 30 juni.

Om ni har några frågor eller vill ha en kopia på hela beslutet kan ni naturligtvis ringa mig: 08-514 304 84

/Cilla - Kennys lillasyster